วันที่ 5 เมษายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง การผลิตเชื้อชีวภาพ บิววาเรีย และไตรโคเดอร์มา

a62 40

วันที่ 5 เมษายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง การผลิตเชื้อชีวภาพ บิววาเรีย และไตรโคเดอร์มา

page62 40

วันที่ 5 เมษายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง การผลิตเชื้อชีวภาพ บิววาเรีย และไตรโคเดอร์มา โดย นางสาวภัควรินทร์ พัฒนมณีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ และฝึกปฏิบัติการผลิตเชื้อชีวภาพ บิววาเรีย และไตรโคเดอร์มา ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจพร้อมกับลงมือทำด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ