วันที่ 1-2 เมษายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายบริหารจัดการศัตรูข้าวในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่ ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

a62 39

วันที่ 1-2 เมษายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายบริหารจัดการศัตรูข้าวในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่  ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

page62 39

วันที่ 1-2 เมษายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายบริหารจัดการศัตรูข้าวในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยมี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด มีเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ และเกษตรกรนาแปลงใหญ่ เข้าร่วมสัมมนา ในการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน และวางแผนการบริหารจัดการแมลงศัตรูข้าวให้มีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี