วันที่ 2 เมษายน 2562 การฝึกอบรม “การใช้เครื่องมือสำหรับตรวจวัดและประมวลผลทางสัณฐานวิทยาของต้นข้าว” ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

a62 38

วันที่ 2 เมษายน 2562 การฝึกอบรม “การใช้เครื่องมือสำหรับตรวจวัดและประมวลผลทางสัณฐานวิทยาของต้นข้าว” ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

page62 38

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การใช้เครื่องมือสำหรับตรวจวัดและประมวลผลทางสัณฐานวิทยาของต้นข้าว” ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ประเทศไทยแห่งชาติ (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC) มีนักวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม เพื่อให้ทราบถึงการใช้เครื่องมือสำหรับตรวจวัดและประมวลทางสัณฐานวิทยาของต้นข้าว และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างเจ้าหน้าที่ nectec และนักวิชาการเกษตรที่เข้าอบรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด