วันที่ 1 เมษายน 2562 เปิดการอบรมเกษตรกรชาวนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

a92 38

วันที่ 1 เมษายน 2562  เปิดการอบรมเกษตรกรชาวนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

page62 38

วันที่ 1 เมษายน 2562 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วย นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 หัวหน้าหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี และสมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี ให้การตอนรับ นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรชาวนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมอบใบประกาศแก่นักเรียนชาวนารุ่นที่ 4 ณ โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ