วันที่ 28-30 มีนาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการผลิตข้าวที่ยั่งยืน (SRP) โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

a62 37

วันที่ 28-30 มีนาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการผลิตข้าวที่ยั่งยืน (SRP) โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

page62 37

วันที่ 28-30 มีนาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางกนกอร แสงบัวเผื่อน นักวิชาการโรคพืช และนางศันสนีย์ สืบพลาย เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการผลิตข้าวที่ยั่งยืน (SRP)  โดยมี ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษากรมการข้าว เป็นประธานในการฝึกอบรม มีเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว GIZ ทีมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการนาแปลงใหญ่ และ GAP เข้าร่วมอบรม วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ Smart Officer มีทักษะเพิ่มขึ้นในด้านการกระตุ้นให้เกษตรกรปฏิบัติตามแนวทางการผลิตข้าวยั่งยืน และด้านการพัฒนา Smart Farmers ให้ช่วยขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรกรด้วยกันต่อไปได้โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี