วันที่ 29 มีนาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้ การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ และแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในนาข้าว

a62 35

วันที่ 29 มีนาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้ การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ และแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในนาข้าว 

page62 35

วันที่ 29 มีนาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ และแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในนาข้าว วิทยากรโดย นางวันทนา ศรีรัตนศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มวิทยาการอารักขาข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ณ โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ