วันที่ 26 มีนาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้ การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ และ การเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

a62 34

วันที่ 26 มีนาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้ การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ และ การเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

page62 34

วันที่ 26 มีนาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่5 ทำกิจกรรมเรียนรู้  เรื่อง 1. การสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ วิทยากรโดย นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  2. การเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การเพิ่มความอุดสมบูรณ์ในดิน และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ วิทยากรโดย นางสาวพัชรินทร์ บัวเอี่ยม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ