วันที่ 16 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

a62 9

วันที่ 16 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

page62 9

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวมาสุฑล  สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมข้าวหอม อาคารสำนักงานกรมการข้าว กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวเป็นประธาน ในการประชุมนี้เป็นการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อการทำนาอย่างมีประสิทธิภาพ นำร่อง 7 จังหวัด โดยแบ่งเป็นพื้นที่ศึกษาภายใน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา  และเป็นพื้นที่แปลงของเกษตรในความรับผิดชอบ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทและศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก โดยทำการทดสอบแปลงละ 20 ไร่