วันที่ 14 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และแสดงผลด้วย Mobile Application และ Cloud (Open Source Mobile Cloud Data Collection and Visualization)

a62 8

วันที่ 14 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และแสดงผลด้วย Mobile Application และ Cloud (Open Source Mobile Cloud Data Collection and Visualization)

page62 8

วันที่ 14 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้นางสาวมาสุฑล  สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และแสดงผลด้วย Mobile Application และ Cloud (Open Source Mobile Cloud Data Collection and Visualization) ณ ห้องประชุม Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมโดยศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากการอบรมคือ การสร้างแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูลภาคสนามการสำรวจพื้นที่แปลงเกิดโรค ผ่านการใช้โปรแกรม Open Data Kit จากนั้นเรียนรู้การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS โดยการนำเข้ามูลดังกล่าวแสดงผลด้วยโปรแกรม QGIST