วันที่ 14-17 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ข้าว GAP) รุ่นที่ 2

a62 6

วันที่ 14-17 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ข้าว GAP) รุ่นที่ 2  ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

page62 6

วันที่ 14-17 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดย นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวชลลดา ธนาจันทร์ศรี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน นายพศกร โพธิ์พันธุ์ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน และนายวรรณกร ปรีเปรม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ข้าว GAP) รุ่นที่ 2 เป็นการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการรับรองแบบกลุ่มและการใช้ระบบควบคุมภายในกลุ่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทักษะในการจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายในสำหรับกลุ่มเกษตรกรและมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำแก่สมาชิกภายในกลุ่มให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองแบบกลุ่ม ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี