วันที่ 8 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

a62 4

วันที่ 8 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

page62 4

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมความพร้อมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3 (นายอานัติ วิเศษรจนา) ครั้งที่ 1/2562  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ