วันที่ 3 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ออกสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว และสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดโรคและแมลง อำเภออู่ทอง อำเภอศรีประจันต์ อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

a62 1

วันที่ 3 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ออกสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว และสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดโรคและแมลง  อำเภออู่ทอง อำเภอศรีประจันต์ อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

page62 1

วันที่ 3 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวมาสุฑล สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวกมลวรรณ แย้มบุญทับ ผู้ช่วยนักวิจัย ออกสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว (การเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 และสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดโรคและแมลง การป้องกันกำจัดโดยชีววิธี ณ แปลงเกษตรกร อำเภออู่ทอง อำเภอศรีประจันต์ อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี