วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคกลาง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

a61 173

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคกลาง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

page61 173

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคกลาง ครั้งที่ 2/2561 ร่วมกับหน่วยงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 สำนักงานชลประทานที่ 10 และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในพื้นที่ภาคกลาง วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรด้านพืชอย่างเป็นระบบ เป็นเอกภาพและมีความถูกต้องน่าเชื่อถือในระดับพื้นที่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจเป็นประธาน ณ ห้องประชุม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน