วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร “Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Application for Crop Monitoring Training Course”

a61 171

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร “Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Application  for Crop Monitoring Training Course” 

page61 171

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร “Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Application  for Crop Monitoring Training Course” เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ให้กับบุคลากรของกรมการข้าว จำวน 14 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความชำนาญด้านการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับให้แก่นักวิจัย และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในงานด้านการรับรู้ระยะไกลระหว่างกรมการข้าวกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการวิจัยและพัฒนาข้าวในอนาคต