วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

a61 169

วันที่ 6 ธันวาคม 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

page61 169

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของเกษตร ณ ห้องประชุม เกษตร 123 โดยมี ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2561 มีหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมและหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย GISTDA NECTEC และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร