วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการฝึกอบรม SRP training workshop ณ โรงแรม ซินนามอน เรสซิเดนซ์ กรุงเทพมหานคร

a61 168

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมการฝึกอบรม SRP training workshop  ณ โรงแรม ซินนามอน เรสซิเดนซ์ กรุงเทพมหานคร  

page61 164

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และนางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการฝึกอบรม SRP training workshop เป็นการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านมาตรฐานการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรมีการผลิตข้าวอย่างมีมาตรฐานและมีความยั่งยืนโรงแรม ซินนามอน เรสซิเดนซ์ กรุงเทพมหานคร  และลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร