วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมไทย”

a61 163

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมไทย”  

page61 163

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  โดย นางอุไรวรรณ ฤาไชยคาม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นำบุคลากร จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมไทย”  ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี  ณ อาคารขวัญข้าว โดยได้ ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรรักษาสิ่งแวดล้อม มีการชี้แจงให้บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทราบถึงแนวทางการลดปริมาณขยะ การแยกขยะเป็น 4 ประเภท และการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจนโยบายการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดี