วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

a61 161

วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

page61 161 

วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเพื่อจัดทำแผนงานโครงการ รวมทั้งปรับปรุงแผนงานโครงการที่หน่วยงานได้เสนอมาแล้วให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร