วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 12 ครั้งที่ 4/2561 จังหวัดสุพรรณบุรี

a61 159

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 12 ครั้งที่ 4/2561 จังหวัดสุพรรณบุรี

page61 159

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ ลาวัลย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติและนายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 12 ครั้งที่ 4/2561 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๔ และ ๕  เป็นประธาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจติดตาม (Check List) การปฏิบัติงานของพื้นที่ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (รอบ 2) และปีการผลิต 2561/62 (รอบ 1) ของชุดที่ 12 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ