วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

a61 158 

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านข้าว  ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

page61 158

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 นางสาวมาสุฑล สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านข้าวเพื่อพัฒนาบุคลากรของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนล่าง อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในแปลง ในลักษณะพี่สอนน้องถ่ายทอดจากผู้มีภูมิความรู้สู่เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ เรื่อง สรีรวิทยาของข้าว การเจริญเติบโตของต้นข้าวและคุณภาพ แมลงศัตรูข้าว โรคข้าว คุณภาพเมล็ดพันธุ์โดยมี นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน  ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก