วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมคณะนักวิจัย เข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562" ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

a61 156

วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมคณะนักวิจัย เข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562"  ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

page61 156

วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ ลาวัลย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมคณะนักวิจัย เข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562" โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาการแทนอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวการการดำเนินงานของกรมการข้าวในปี 2562 และรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานต่างๆ ในกรมการข้าว มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 300 คน ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม