วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ Rice GIS ณ อาคารภักดีราชา ชั้น 4 ห้อง 8401 สถาบันวิชาการทีโอที (TOT) จังหวัดนนทบุรี

a61 155

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ Rice GIS ณ อาคารภักดีราชา ชั้น 4 ห้อง 8401 สถาบันวิชาการทีโอที (TOT)  จังหวัดนนทบุรี

page61 155

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 นางสาวปิยรัตน์ พลยะเรศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  และนางขัญตา เข่งวา พนักงานพิมพ์ ส4 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ Rice GIS  เพื่อนำข้อมูลจากโครงการตามนโยบาย หรือตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานมาจัดวางและอธิบายบนแผนที่ (Geo-informatics) โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าว จำนวน 56 คน เข้าร่วมอบรม ณ อาคารภักดีราชา ชั้น 4 ห้อง 8401 สถาบันวิชาการทีโอที (TOT)  จังหวัดนนทบุรี