วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะอาจารย์ นิสิต และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานด้านงานวิจัยข้าว

a61 152

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะอาจารย์ นิสิต และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น  ศึกษาดูงานด้านงานวิจัยข้าว

page61 152

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มัน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นิสิต คณะเกษตร  กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะอาจารย์ นิสิต และนักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8คน ศึกษาดูงานด้านงานวิจัยข้าวในภาครัฐบาล และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านข้าว เพื่อให้มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ การทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารปฏิบัติการวิจัยด้านข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ