วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตปริญญาตรี จาก Meiji Uneversity ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานด้านการปลูกข้าว

a61 150

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตปริญญาตรี จาก Meiji Uneversity ประเทศญี่ปุ่น  ศึกษาดูงานด้านการปลูกข้าว

page61 150

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มัน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นิสิต คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำคณะอาจารย์และนิสิตปริญญาตรี จาก Meiji Uneversity ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 คน ศึกษาดูงานด้านการปลูกข้าว และกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในการพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรให้กับนิสิต ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ