วันที่ 29 ตุลาคม 2561สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง

a61 146

วันที่ 29 ตุลาคม 2561สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง 

page61 146

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวมาสุฑล สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง หลังจากนั้นสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจะดำเนินการในแปลงนาเกษตรกร เพื่อนำร่องการใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ และดำเนินการในแปลงทดลองของกรมการข้าว เพื่อนำร่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 3 อาคารกรมการข้าว