วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์ นิสิต คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ศึกษาดูงาน

a61 144

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์ นิสิต คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ศึกษาดูงาน

page61 144

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์ นิสิต คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ศึกษาดูงานวิจัยด้านข้าว และห้องปฏิบัติการวิจัยด้านข้าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ