วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

a61 138

วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Capacity Development and Leadership in Sustainable Agricultrue thruogh Module on Sustainable Agriculture, Training Inventory and Sustainability Assessment in ASEAN

page61 138

วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 นายอภิชาติ ลาวัลย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายพิทวัส วิชัยดิษฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Capacity Development and Leadership in Sustainable Agricultrue thruogh Module on Sustainable Agriculture, Training Inventory and Sustainability Assessment in ASEAN ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนในภูมิอาเซียน โดยเสริมสร้างศักยภาพและความเป็นผู้นำของผู้ที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการใช้เครื่องมือประเมินความยั่งยืน ทั้งนี้ได้มีการศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ที่อำเภอนครชัยศรี และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติ รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 ราย