วันที่ 25-30 กันยายน 2561 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมเดินทาง และศึกษาดูงานด้านเกษตรอัจฉริยะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

a61 137

วันที่ 25-30 กันยายน 2561 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมเดินทาง และศึกษาดูงานด้านเกษตรอัจฉริยะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

page61 137

ระหว่างวันที่ 25-30 กันยายน 2561 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมเดินทาง และศึกษาดูงานด้านเกษตรอัจฉริยะ โดยมี ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะนำผู้แทนฝ่ายไทย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานร่วมเดินทาง ได้แก่ สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รวมคณะเดินทางทั้งสิ้นจำนวน 12 คน เดินทางไปประชุมหารือและศึกษาดูงานด้านเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้ MOU on GEO-Informatics Technology Application for Smart Agriculture Management Cooperation ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประเทศไทย และมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ Kick off Meeting of Action Plan under the MOU นี้ ณ. เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น