วันที่ 24 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมกับบริษัทข้าวซี.พี.จำกัด จัดงานเก็บเกี่ยวข้าวกข43 และงานวันรณรงค์การใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

a61 130

วันที่ 24 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมกับบริษัทข้าวซี.พี.จำกัด จัดงานเก็บเกี่ยวข้าวกข43 และงานวันรณรงค์การใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ 

page61 130

วันที่ 24 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติร่วมกับบริษัทข้าวซี.พี.จำกัด จัดงานเก็บเกี่ยวข้าวกข43 และงานวันรณรงค์การใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่เดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธี

นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเข้าร่วมการเสวนาคุณประโยชน์ข้าว กข43 ภายในงานมีการสาธิตเครื่องมือทางการเกษตร มีการเกี่ยวข้าวพันธุ์ กข43 ซึ่งเตรียมดินด้วยเทคโนโลยีปรับระดับเลเซอร์ และเชื่อมโยงตลาดข้าว กข43 กับกลุ่มเกษตรกรโดยตรง