วันที่ 10 กันยายน 2561สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์ กข43 ฤดูนาปี 2561/62 ครั้งที่ 3

a61 125

วันที่ 10 กันยายน 2561สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์ กข43 ฤดูนาปี 2561/62 ครั้งที่ 3 

page61 125

วันที่ 10 กันยายน 2561 นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์ กข43 ฤดูนาปี 2561/62 ครั้งที่ 3 เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าว สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการค้าข้าวพันธุ์ กข43 เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าข้าวพันธุ์ กข43 ให้เป็นสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะและมีมูลค่าเพิ่ม  ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน