วันที่ 5-6 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้งาน Mobile Application “ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ”(Smart Rice Farm - SRF) รุ่นที่ 2

a61 124

วันที่ 5-6 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้งาน Mobile Application “ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ”(Smart Rice Farm - SRF) รุ่นที่ 2  

page61 124

นางสาวมาสุฑล สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้งาน Mobile Application “ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ”(Smart Rice Farm - SRF) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ ผู้อำนวยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธาน ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม เข้าใจและสามารถใช้งาน Mobile Application “ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ”(Smart Rice Farm - SRF)Version2 Demo ได้ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลชุดดิน การปฏิบัติดูแลรักษา ปฏิทินเพื่อการผลิตข้าว วิเคราะห์ต้นทุน และคำนวณปุ๋ย การปฏิบัติงานทดลองใช้ แอปพลิเคชันดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชันให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และเพิ่มข้อเสนอแนะจากการใช้งานจริงให้ผู้ดูแลได้พัฒนาระบบต่อไป