วันที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงาน

a61 123

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงาน

page61 123

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานและฟังบรรยาย เรื่อง องค์ความรู้เรื่องข้าว และการผลิตข้าวในภาคกลาง เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะความรู้นอกห้องเรียน อันจะก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ สามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตได้  ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ