วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561

a61 14

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561 

page61 14

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์  อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม  เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้านอาหารปลอดภัยระหว่างส่วนราชการต่างๆ ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดี