วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 การบรรยายพิเศษเรื่อง French Phenome Project และการสาธิตการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

a61 13

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 การบรรยายพิเศษเรื่อง French Phenome Project  และการสาธิตการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

page61 13

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวอมรรัตน์  อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะนักวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง French Phenome Project  และการสาธิตการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตัวอย่างเมล็ดข้าวโดยใช้หลักการทางแสงและภาษถ่าย  บรรยายโดย Mr. Dominique VILLENAVE, Business Development Manager  บริษัท OPTOMACHINES  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ