วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมงานประเพณี และพิธีกรรมข้าวไทย (การรับขวัญข้าว)

a61 11

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมงานประเพณี และพิธีกรรมข้าวไทย (การรับขวัญข้าว) 

page61 11

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดย นางสาวรัตน์ชนก จันทร์ขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมงานประเพณี และพิธีกรรมข้าวไทย (การรับขวัญข้าว) โดย บริษัท ซีพีข้าว จำกัด (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เดิมบางนางบวช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี