วันที่ 31 มกราคม 2560 วิทยากรบรรยายเรื่อง การปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

a61 10

วันที่ 31 มกราคม 2560 วิทยากรบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 page61 10

วันที่ 31 มกราคม 2560 นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง การปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่2561) ณ วัดใหม่ชัยมงคล (วัดย่านซื่อ) ตำบล บ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี