วันที่ 29 มกราคม 2561สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมในการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2561

a61 9

วันที่ 29 มกราคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมในการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2561 

page61 9

วันที่ 29 มกราคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวรัตน์ชนก จันทร์ขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ให้เข้าร่วมในการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2561 โดยมีคณะทำงานคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนระดับกรม ประเภทข้าวอื่นๆ ตรวจสอบผลงานเกษตรและสถาบันเกษตรดีเด่นแห่งชาติปี 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวกลุ่มร่วมใจพัฒนาบ้านสวนแตง เลขที่ 239/2 หมู่ 4 ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี