วันที่ 10-12 มกราคม 2561 เข้าร่วมประชุมและนำเสนอรายงานผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน "การค้นหาตำแหน่งยีนและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวด้วยอณูชีววิธี" ประจำปี 2561

a60 4

วันที่ 10-12 มกราคม 2561 เข้าร่วมประชุมและนำเสนอรายงานผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน "การค้นหาตำแหน่งยีนและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวด้วยอณูชีววิธี" ประจำปี 2561

page61 4

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดยนางสาวชนันต์ธร ดนัยสิริชัยชล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะเข้าร่วมประชุมและนำเสนอรายงานผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน "การค้นหาตำแหน่งยีนและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวด้วยอณูชีววิธี" ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 โรงแรมภูเรือรีสอร์ท จังหวัดเลย