วันที่ 29 ธันวาคม 2560 วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

a152

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

page152

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 คน