วันที่ 25 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานด้านข้าว

a150

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 71 คน ศึกษาดูงานด้านข้าว

page150

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะทำงานให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 71 คน ศึกษาดูงานด้านข้าว และห้องปฏิบัติการด้านข้าว เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้ และเพิ่มพูนความรู้ ณ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารปฏิบัติการด้านข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ