วันที่ 13 ธันวาคม 2560คณะเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี จำนวน 15 คน ศึกษาดูงาน

a146

วันที่ 13 ธันวาคม 2560คณะเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี จำนวน 15 คน ศึกษาดูงาน

page146

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะทำงานให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี จำนวน 15 คน ศึกษาดูงานในเรื่องภารกิจของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ การใช้วิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการทำการเกษตรและพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ