วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ตรวจรับงานก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวแห่งชาติ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 4

a145

วันที่ 12 ธันวาคม 2560  ตรวจรับงานก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวแห่งชาติ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 4 

page145

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายสุวัฒน์ เจียรคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ในฐานะประธานตรวจการก่อสร้าง ร่วมกับคณะกรรมการ ตรวจรับงานก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวแห่งชาติ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 4 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี