วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 บรรยายความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกร โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นที่ 1 ปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

a143

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 บรรยายความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกร โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นที่ 1 ปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 

page143

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร บรรยายความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกร โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นที่ 1 ปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร การพัฒนาความรู้เรื่องการผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จัดโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี