วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 จัดนิทรรศการข้าวกข43 ร่วมกับกรมการข้าว และร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็นประจำปี 2560

a142

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 จัดนิทรรศการข้าวกข43 ร่วมกับกรมการข้าว และร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็นประจำปี 2560 

page142

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายนางบังอร ธรรมสามิสรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ร่วมจัดนิทรรศการข้าวกข43 ร่วมกับกรมการข้าว และร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็นประจำปี 2560  ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สระบุรี อำเภอเก่นคอย จังหวัดสระบุรี จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ภายในงานมีการประชุมวิชาการ งานฐานทรัพยากร ภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์ พัฒนา ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง