ประชุมวิชาการอารักพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 (The 13th National Plant Protection Conference) ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560

a141

ประชุมวิชาการอารักพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 (The 13th National Plant Protection Conference) ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560

page141

นางบังอร ธรรมสามิสรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวมาสุฑล สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าประชุมวิชาการอารักพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 (The 13th National Plant Protection Conference)“ปฏิรูปอารักขาพืชไทย สู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน : Thai Plant Protection Modernized forward to Thailand 4.0 for Security, Wealth and Sustainability” และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “A national diagnostic network for plant in Thailand” โครงการร่วมระหว่าง ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area: AANZFTA Programme และ SPS Capacity Building Program,Plant Export Operations Branch, Plant Biosecurity, Department of Agriculture and WaterResources, Australia เพื่อสร้างเครือข่ายการวินิจฉัยศัตรูพืชระหว่างประเทศ  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา การสร้างเครือข่ายศัตรูพืชในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง