วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ออกคลินิกข้าว เพื่อบริการประชาชน ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดพังม่วง อำเภอวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

a140

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ออกคลินิกข้าว เพื่อบริการประชาชน ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดพังม่วง อำเภอวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

page140

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมอบหมายนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ร่วมออกคลินิกข้าว เพื่อบริการประชาชน ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดพังม่วง อำเภอวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ มีเกษตรกรเข้าร่วมรับบริการเป็นจำนวนมากโดยจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ องค์ความรู้เรื่องข้าว Ver. 3 และนำตัวอย่างโรคและแมลงศัตรูข้าว ของจริงไปให้เกษตรกรได้ศึกษา