วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการดำเนินกิจกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

a139

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการดำเนินกิจกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

page139

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะทำงานให้การต้อนรับ คณาจารย์ นิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการดำเนินกิจกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดยมีนางสาวสุพัตรา นราวัฒนะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารปฏิบัติการวิจัยด้านข้าว