วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมประชุม Asian Seed Congress 2017 ครั้งที่ 24 ศึกษาดูงานด้านข้าว

a138

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมประชุม Asian Seed Congress 2017 ครั้งที่ 24 ศึกษาดูงานด้านข้าว 

page138

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะทำงานให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร บรรยายความรู้เรื่องข้าวให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมประชุม Asian Seed Congress 2017 ครั้งที่ 24 และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน รวม 30 คน ศึกษาดูงานด้านข้าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการวิจัยด้านข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ