วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Ministry of Agriculture and Fisheries (MAF) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ศึกษาดูงาน

a135

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Ministry of Agriculture and Fisheries (MAF) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ศึกษาดูงาน

 page135

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร บรรยายความรู้เรื่องข้าวให้กับหน้าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Ministry of Agriculture and Fisheries (MAF) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต คณะอาจารย์ ผู้ช่วยนักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีหลักการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานด้านข้าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และเยี่ยมชมแปลงนาพันธุ์ข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ