วันที่ 125 ตุลาคม 2560 ร่วมเป็นคณะทำงาน ดูแลรักษาต้นข้าวบริเวณพระเมรุมาศ และร่วมเป็นจิตอาสา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

a130

วันที่ 125 ตุลาคม 2560 ร่วมเป็นคณะทำงาน ดูแลรักษาต้นข้าวบริเวณพระเมรุมาศ และร่วมเป็นจิตอาสา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

page130

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมอบหมาย นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะทำงาน ดูแลรักษาต้นข้าวบริเวณพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และร่วมเป็นจิตอาสา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง และศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนกระถางข้าวในแปลงนา วันที่ 26 ตุลาคม 2560